Релеф на България

1.

Коя от посочените особености НЕ се отнася за релефа на България?

Aголяма средна надморска височина
Bуникални природни форми
Cразнообразни форми на релефа
DОколо 2/3 от релефа на България е равнинно-хълмист
2.

Какъв е преобладаващият релеф на България?

Aвисокопланински
Bравнинно-хълмист
Cнизинен
Dнископланински
3.

Какъв релеф преобладава в Северна България?

Dравнинен и хълмист
Cвисокопланински
Bнископланински
Aдолинен
4.

Попълнете липсващите думи: „Процесите, които формират релефа се наричат ..... . Свързани са с ..... и външните земни сили, които са действали и продължават да влияят върху оформянето на релефа.

Aрелефообразуващи; природните
Cрелефообразуващи; вътрешните
Bприродни; земните
Dпланинообразуващи; вътрешните
5.

Каква е средната надморска височина на България?

C333 м
B470 м
A2925 м
D0 м
6.

Какъв дял от територията на България заема високопланинският релеф?

B2,5%
A22%
C50%
D41%
7.

Какъв е съвременният релеф на страната?

Aсравнително млад
Bсравнително стар
Cмного древен
Dне може да се определи
8.

Коя стопанска дейност се благоприятства от планинския релеф?

Aстроеж на пътища
Bморски туризъм
Cдърводобив
Dземеделие
9.

За коя форма на релефа се отнася описанието: „Кухина в планината или под земята“

Aпещера
Bпролом
Cждрело
Dсталактит
10.

Кой е най-високият връх в Средна гора?

Aвр. Голям Перелик
Bвр. Богдан
Cвр. Ботев
Dвр. Черни връх