Климат и води

1.

Попълнете липсващите думи: “Климатът на България е много ...... Доказателство за това е наличието на .... климатични области.“

Bразнообразен; пет
Aеднообразен; три
Cразнообразен; десет
Dеднообразен; пет
2.

В кой климатичен пояс е разположена България?

Dв южната част на умерения, на границата със субтропичния пояс
Cв умерения климатичен пояс
Bв субтропичния климатичен пояс
Aв тропичния климатичен пояс, на границата със субтропичния пояс
3.

Кое от твърденията НЕ се отнася за климата на България?

Bима голямо климатично разнообразие
Cв тясна ивица по крайбрежието се чувства влиянието на Черно море
Aосновен фактор за формиране на климата са мусонните ветрове
Dналичие на пет климатични области
4.

Къде в България падат най-малко валежи?

CСеверно черноморско крайбрежие
Aсеверните склонове на Родопите
BИзточна Стара планина
DВитоша
5.

Къде се проявяват най-често температурните инверсии?

Aв котловините
Bвъв високите планини
Cв ниските планини
Dв равнините
6.

Коя от особеностите НЕ се отнася за водите на България?

Bпреобладават дълги реки с големи водосборни басейни
Aограничени запаси
Cнеравномерно разпределение по територията
Dмалка дължина на реките
7.

В коя двойка „река – отточна област“ има несъответствие?

AАрда – Егейска отточна област
BМарица – Егейска отточна област
CКамчия – Черноморска отточна област
DТунджа – Черноморска отточна област
8.

Коя е най-пълноводната река в България?

CМарица
AИскър
BЯнтра
DСтрума
9.

Къде са разположени езерата Мусаленски, Маричини, Урдини?

Aв Рила планина
Bв Пирин планина
Cв Стара планина
Dв Родопите
10.

Кое е общото между Наречен, Хисаря, Велинград и Павел баня?

Bналичие на минерални извори
Aпрез тях протича река Искър
Cразположени са в подножието на Витоша
Dтова са големи български язовири