Българските земи през Античността - вариант 2

1.

Как се нарича науката, която открива, разкопава и проучва останките от далечното минало?

Aистория
Bгеография
Cархеология
Dфилология
2.

Кое от постиженията на праисторическия човек е постигнато най-рано?

Dоткриването на огъня
Aвъзникването на земеделието
Bвъзникването на селищата
Cизработване на сечива от бронз
3.

За какво НЕ свидетелства погребението на мъж със златен скиптър в ръка, открито край Варна?

Bза основаване на държава в българските земи
Aза съществуването на аристокрация
Dза умението на тогавашните хора да обработват златото
Cза възникването на първата цивилизация в Югоизточна Европа
4.

Към коя група народи принадлежали траките?

Aиндоевропейските народи
Bтюркските народи
Cазиатските народи
Dафриканските
5.

За коя цивилизация се отнася текстът? „Възникнала през II хилядолетие пр. Хр. на югоизточното крайбрежие на Балсканския полуостров и околните острови в Егейско море. Достига своя разцвет през V в. пр. Хр. в града държава Атина. “

Aтракийска
Bелинска
Cбългарска
Dвизантийска
6.

Попълнете пропуснатото: „В средата на IV в. пр. Хр. македонският владетел Филип II покорил Гърция, навлязъл в Тракия и подчинил ... царство.“

DОдриското
AБългарското
BРимското
CВизантийското
7.

Къде попаднали тракийските земи след разпадането на Римската империя?

Aв Източната римска империя, наречена Византия
Bв Западната римска империя
Cв империята на Александър Македонски
Dв Османската империя
8.

Кой от градовете е основан от елините?

AПловдив (Пулпудева)
BВарна (Одесос)
CСилистра (Дуросторум)
DСофия (Сердика)
9.

Попълни пропуснатото: “ В Западна Европа новата религия била донесена от ..... Той основал ...... общност в Рим и станал неин пръв водач – папа (отец). На Балканския полуостров християнството се разпространило от ...... През I- II век посланията на Исус и апостолите били записани в книга, наречена .....“

Cапостол Петър; християнска; апостол Павел; Библия
Aапостол Петър; езическа; апостол Павел; Кодекс
Bапостол Павел; християнска; апостол Петър; Библия
Dапостол Павел; езическа; апостол Андрей; Библия
10.

Кои племена НЕ участвали във Великото преселение на народите?

Bтраки
Aбългари
Cславяни
Dкелти